ชื่อห้อง :
ห้องโสตฯอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ที่ตั้ง :
อาคาร 15
ความจุที่นั่ง :
150
ชื่อห้อง :
หอประชุมราชานุเคราะห์ 3
ที่ตั้ง :
หอประชุมราชานุเคราะห์ 3
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
ศูนย์กีฬา
ที่ตั้ง :
ศูนย์กีฬา
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
ห้องเกียรติยศ
ที่ตั้ง :
อาคาร 15
ความจุที่นั่ง :
25
ชื่อห้อง :
โรงอาหาร
ที่ตั้ง :
โรงอาหาร
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
โรงอาหารอาคาร 9
ที่ตั้ง :
อาคาร 9
ความจุที่นั่ง :
120
ชื่อห้อง :
อาคาร 8
ที่ตั้ง :
อาคาร 8
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
อาคาร 9
ที่ตั้ง :
อาคาร 9
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
อาคาร 14
ที่ตั้ง :
อาคาร 14
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
E-CALSSROOM 2
ที่ตั้ง :
อาคาร 2
ความจุที่นั่ง :
50
ชื่อห้อง :
ห้องโสตฯ
ที่ตั้ง :
อาคาร 4
ความจุที่นั่ง :
80